23 ഏപ്രിൽ 2005

Another beautifull writing


കഥകളിപ്പ്രാന്തുകൂടിയാല്‍ അങ്ങിനെയാണ്‌. നിര്‍ത്താന്‍ തോന്നില്ല
******************************

ദാനവാരി മുകുന്ദനേ
സാനന്ദം കണ്ടീടുവാന്‍ വിപ്രന്‍
താനേ നടന്നീടിനാന്‍
ചിന്ത ചെയ്വൂ
സൂനബാണസുഷമനാം
ആനന്ദമൂര്‍ത്തിയേ കാണ്മാന്‍
നൂനം ഞാന്‍ ചെന്നീടുന്നുണ്ടു
നിസ്സന്ദേഹം
നാളികാക്ഷന്‍ തന്നെ എത്ര
നാളായീട്ടുകാണ്മാന്‍
മേളിത സന്തോഷത്തോടേ
മേവീടുന്നൂ
ആചാര്യാലലയത്തില്‍നിന്നും
പിരിഞ്ഞതിലച്യുതനാം
മേചക വര്‍ണ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ലാ
നിസ്സന്ദേഹം
അന്തണരിലേറ്റം കൃപാസന്തതി
മുകുന്ദനുള്ള ചിന്ത
മൂലം ബന്ധുരാംഗന്‍
മാനിച്ചീടും
***
കലയാമീസുമതേ
ഭൂസുരമൌലേ
കലയാമീസുമതേ
കലിതാനന്ദം എനിക്കിന്നു
കനിവോടെ തവ ആഗമം
പൃഥ്വീസുര തേ പാദതീര്‍ത്ഥമേല്‍കയാലിന്നു
എത്രയും കൃതാര്‍ത്ഥരായ്‌
വര്‍ത്തിക്കുന്നേഷ ഞാനും
സത്തുക്കളുടെ സംഗം തീര്‍ത്ഥസ്നാന സമാനം
ശാസ്ത്രേവിശ്രുതമിതു ചിത്തേ നിരൂപിതമല്ലയോ?
*
*
*
ഉത്പലവിലോചന
ത്വത്പ്രിയാ കാരണേന
നിഷ്കിഞ്ചന ഭൂസുരനേ
പൊക്കമേറും സൌധമേറ്റി
സല്‍ക്കരിച്ചതും ഓര്‍ത്താല്‍
മല്‍ ഭാഗ്യം എന്തുചൊല്‍ വൂ
പരാതെ മല്‍ കുടുംബിനീ വരവും
മേ ഹരേ പാര്‍ത്തു
പാര്‍ത്തു മരുവുന്നു ശിശുക്കളും
ദര്‍ശനം പുന:രസ്തു
ത്വദ്പാദം ചേരുവോളം
അത്യോതരമാം ഭക്തി
അപ്രമേയാ തന്നീടേണം
ഇപ്പോളഹം യാമി ഗേഹം
******************************

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...