20 ഏപ്രിൽ 2005

kuTTiyum thaLLayum

കുട്ടിയും തള്ളയും
-കുമാരനാശാന്‍
===============
ഈ വല്ലിയില്‍ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കള്‍
പോവുന്നിതാ പറന്നമ്മേ!
തെറ്റീ! നിനക്കുണ്ണീ ചൊല്ലാം, നല്‍പൂ-
മ്പാറ്റകളല്ലേയിതെല്ലാം
മേല്‍കുമേലിങ്ങിവ പൊങ്ങീ, വിണ്ണില്‍
നോക്കമ്മേ, യെന്തൊരു ഭംഗീ!
അയ്യോ! പോയ്ക്കൂടിക്കളിപ്പാന്‍! അമ്മേ!
വയ്യേയെനിക്കു പറപ്പാന്‍!
ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണീ - ചുമ്മാ
മാഴ്കൊല്ലായെന്നോമലുണ്ണീ!
പിച നടന്നു കളിപ്പൂ - നീയി-
പ്പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പൂ?
അമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാല്‍ - ഞാനൊ-
രുമ്മതരാമമ്മ ചൊന്നാല്‍
നമിങ്ങറിയുവതല്‍പ്പം - എല്ലാ-
മോമനേ, ദേവസങ്കല്‍പ്പം

vaayana onnaam kLaass muthal veenTum aarambhikkaTTe

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...