10 മേയ് 2005

അനധ്യായദിവസമാണിന്ന് വായനശാലക്ക്‌

അനധ്യായദിവസമാണിന്ന് വായനശാലക്ക്‌

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

lesh?

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

iTakku oru divasam aninEyum vEnTE?

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

itharaa ee kaaTTaRabi?

visakhan പറഞ്ഞു...

മാമരം കോച്ചും തണുപ്പത്ത് ....
സത്വരം ലോകമനോഹരമായുള്ള ..
ചിതംപതങ്ങമേ നിന്നെ ..തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊന്നും പൂരണം കണ്ടില്ലല്ലോ?

visakhan പറഞ്ഞു...

മാമരം കോച്ചും തണുപ്പത്ത് ....
സത്വരം ലോകമനോഹരമായുള്ള ..
ചിതംപതങ്ങമേ നിന്നെ ..തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊന്നും പൂരണം കണ്ടില്ലല്ലോ?

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...