21 മേയ് 2005

കണ്ണാന്തളിമുറ്റത്ത്‌

കണ്ണാന്തളിമുറ്റത്ത്‌
-------------------
കണ്ണന്തളി മുറ്റത്തൊരു
തുമ്പ മുളച്ചു
തുമ്പകൊണ്ടമ്പോടു
തോണി ചമച്ചു
തോണിത്തലപ്പത്തൊ-
രാലു മുളച്ചു
ആലിന്റെ പൊത്തിലോ
രുണ്ണി പിറന്നു
ഉണ്ണിയ്ക്കു കൊട്ടാന്‍ പാടാനും
തുടിയും തുടിക്കോലും
പറയും പറക്കോലും
കൂടെപ്പിറന്നു.
പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി
പൂവേ പൊലി, പൂവേ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...