21 മേയ് 2005

മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക

മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
---------------------
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
ആരകൈലാരകൈലേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
ആക്കയിലീകയ്യിലോ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
നിന്റെ ഇടം കയ്യിലേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
എന്റെ വലം കയ്യിലേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
ആരാന്റെ തൃക്കയ്യിലേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
പൊട്ടനറിയാതേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
പാക്കിതാ പകരുന്നേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ
മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...