21 മേയ് 2005

ആത്തോലേ, ഈത്തോലേ

ആത്തോലേ, ഈത്തോലേ
------------------
ആത്തോലേ, ഈത്തോലേ, കുഞ്ഞാത്തോലെ-ഏ..
ഞാനൊരു കാരിയം ചൊല്ലാം, കെട്ടൊ-ഓ..
കേട്ടാല്‍ പൊളിയെന്നേ തൊന്നൂ, കേട്ടോ-ഓ..
കുഞ്ഞിയുറുമ്പിന്റെ കാതുകുത്തി-ഈ..
തെങ്ങു മുറിച്ച്‌ കുരടുമിട്ടു-ഊ..
ഉപ്പും ചിരട്ടയ്ക്ക്‌ പല്ലു വന്നു-ഊ..
വെള്ളാരം കല്ലിന്‌ മീശ വന്നു-ഊ..
മീശമേല്‍ തൂങ്ങി രണ്ടാന ചത്തൂ-ഊ..
നൂറും കുടത്തിലൊരാന പെട്ടു-ഊ..
കോഴിക്കോട്ടാന തിരുപ്പറന്നു-ഊ..
ഗോപുരം തിങ്ങി രണ്ടീച്ച ചത്തു-ഊ..
കേട്ടാല്‍ പൊളിയെന്നെ തോന്നൂ കേട്ടോ-ഓ..
ആത്തോലേ, ഈത്തോലേ,കുഞ്ഞാത്തോലെ-ഏ..
ഞാനൊരു കാരിയം ചൊല്ലാം, കെട്ടൊ-ഓ..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...