29 ജൂൺ 2005

പരമാനന്ദ മാധവ

പരമാനന്ദ മാധവ
പരമാനന്ദ മാധവ
പരമാനന്ദ മാധവ
പരമാനന്ദ മാധവ

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Kumar Neelakantan © (Kumar NM) പറഞ്ഞു...

പരമാനന്ദ മാധവ!

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

പരമാനന്ദ മാധവ!

സു | Su പറഞ്ഞു...

...............

aneel kumar പറഞ്ഞു...

ഞാനീ നാട്ടുകാരനല്ല.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

പരമാനന്ദ മാധവ!

Kalesh Kumar പറഞ്ഞു...

സത്യത്തില്‍ ശരിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ സുനിലേ?

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Visam,Perigz, Have you seen Balendu's blog? Give him ideas to join the blog4comments group. kkcnair.blogspot.com

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

daiva naama sankeertthanam, kalEsh

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...