10 ജൂലൈ 2005

Quotation of the day

In seeking wisdom, the first step is silence; the second, listening; the third, remembering; the fourth, practicing; the fifth, teaching others.

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

സു | Su പറഞ്ഞു...

The sixth, commenting . hehe

aneel kumar പറഞ്ഞു...

boasting

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

hope not deleting

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...