09 ഒക്‌ടോബർ 2006

ഹൈപ്പര്‍ലിങ്കുകളെപ്പറ്റി...

വിവരക്കേടാണോ എന്നറിയില്ല.. എന്നാലും കുറച്ച്‌ തോന്നീതെഴുതാനും അത്‌ തര്‍ജ്ജനിയ്ക്കയച്ചുകൊടുക്കാനും ധൈര്യം കാണിച്ചു. അവരാകട്ടെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു!
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അവിടെതന്നെ എഴുതുമല്ലോ.

കൊതുകകളെപ്പറ്റി ദേവന്‍ ഈ ലക്കം തര്‍ജ്ജനിയില്‍ എഴുതിയത്‌ വായിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിനും പൌരന്മാര്‍ക്കും ഉണര്‍ന്ന്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സമയമായി.. നന്ദി..ദേവാ..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...