09 ഡിസംബർ 2006

Job Openings-Urgent

Looking for 2 sales guys (only Indians please) with the following profile, to be based out of Riyadh, for about 3 years and then we could look at relocating them back to India or another country. Need to be good in communication, good understanding of IT services & hard core SALESMAN.

Account Manager for SAUDI TELECOM CO: Some one who’s been involved with Software sales to the Telecom Vertical, with a reasonable understanding of Telecom domain. 5+ Years of Experience
BDM for Saudi. Around 3 years of experience. Hard core IT services Sales guy.


Only a 3+ years of experience for the BDM. Salary would not be a constraint, and also open to people from Indian market.

Please contact me by email:mbsunilkumar at yahoo dot com

Salary would not be a constraint, also open to people from Indian market.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...