04 മാർച്ച് 2007

Yahoo! shame shame...

Yahoo! shame shame.
വ്യക്തികളെ പിഴിയുന്ന കോര്‍പറേറ്റ് ഭീമാ... നാണമില്ലേ?

1 അഭിപ്രായം:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

So what is this?http://labnol.blogspot.com/2006/09/be-careful-while-referring-to.html

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...