13 ഏപ്രിൽ 2009

BARCAMP KERALA 5

This time there will be a session "Introduction to Drupal" by Muneef to explain creating website with Drupal.

BarcampkeralaDATE : MAY 3RD


VENUE : Technopark, Trivandrum,Kerala, India.SESSION DETAILS : http://www.barcampkerala.org/blog/sessions/


REGISTER AT : http://www.barcampkerala.org/blog/register/Be there...എനിക്കുള്ള ഇന്ററസ്റ്റ് ഡ്രൂപൽ ആണ്. ഞാനാകട്ടെ ബാർക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയുമില്ല!

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...