27 ജൂൺ 2013

രാമഞ്ചാടി കയം

ഞങ്ങടെ രാമഞ്ചാടി കയം.. അതും പൊരി വേനലില്‍ ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍. .
പണ്ട് രാമന്‍ എന്നൊരു കള്ളനെ പിടിക്കാന്‍ പോലീസ് പിന്നാലെ ഓടി. ഈ കയും എപ്പോഴും വെള്ളം ഉള്ളതും ചുഴി ഉള്ളതും ഒക്കെ ആണ്‌. ഒഴുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് സൈഡിലും പാറക്കെട്ട്. ഇടയില്‍ ആണിത്. ആ പാറകളുടെ മുകളില്‍ ഇരുന്ന് ഇത് കാണാന്‍ നല്ല രസാം. എന്തായാലും പോലീസിനെ പേടിച്ച് ഓടിയ കള്ളന്‍ രാമന്‍ ഈ കയം ചാടി. എന്നാണ്‌ ഐതിഹ്യം. ഒരു കരയില്‍ പാറയുടെ സൈഡില്‍ രാമന്‍ എന്നും മറ്റേ കരയില്‍ ചാടിയതിനുശേഷം പാറയില്‍ ചാടി എന്നും എഴുതി വെച്ചുവത്രെ. അതുകൊണ്ട് രാമഞ്ചാടിക്കയം എന്ന് പേരും കിട്ടി. അന്നത്തെ കാലത്ത് പുഴ അക്കരെ ഒക്കെ നല്ല കാട് ആയിരുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...