28 ഓഗസ്റ്റ് 2015

ചിന്നം ശിരുക്കിളിയേ കണ്ണമ്മാ ശെൽവക്കളഞ്ചിയമേ

തായ്തമിഴ് എന്നും രസം കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ. ഒന്നും പറയാനോ മനസ്സിലാവുകയോ ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഒഴുക്ക് രസകരം തന്നെ ആണെനിക്ക്. 

എന്റെ മകൻ ഉണ്ടായകാലത്താണ്‌ ഞാൻ മഹാരാജപുരം സന്താനം പാടിയ ചിന്നം ശിരുക്കിളിയെ എന്ന തമിഴ് കവിത കേൾക്കുന്നത്. അർത്ഥം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവില്യ എനിക്ക്. എന്നാൽ അവിടേം ഇവ്ടെം ഒക്കെ പിടികിട്ടുമല്ലൊ നമുക്ക്. അത് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു എനിക്ക്. 

മഹാകവി ഭാരതി എന്ന ചിന്നസ്വാമി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി (11 December 1882 – 11 September 1921) തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വലിയ കവിയും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമൊക്കെ ആയിരുന്നു. മഹാകവി ഭാരതി അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയാർ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെവിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ എട്ടയപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. തിരുനെൽവേലിയിലും ബനാറസ്സിലുമായി അദ്ദേഹം വിദ്യഭ്യാസം കഴിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ അംഗമായിരുന്നു. സ്വദേശമിത്രം, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

ചിന്നസ്സാമി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ, ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ എന്നായിരുന്നു അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേരുകൾ. ചെല്ലമ്മ ആയിരുന്നു ഭാര്യ. 
ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും മൂന്ന് വിദേശഭാഷകളും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിനു അറിയാമായിരുന്നു. കൂടാതെ സംഗീതസാഹിത്യാദികളിൽ നിപുണനും ആയിരുന്നു. വളാരെ ലളിതകോമളപദാവലികൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചന. അന്നത്തെ നിലക്ക് പുരോഗമനാത്മകവും ആത്മീയവും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ. 
ഇവിടെ ഈ കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായി ധ്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പറ്റി ആകാം എന്ന് അത് നമുക്ക് തോന്നാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയതമ ചെല്ലമ്മാളിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെഴുതിയത് എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്. അർത്ഥം നോക്കിയാൽ രണ്ടിനും ഉപകരിക്കും.
**********************************************************************************************************************************

വരികൾ:

ചിന്നം ശിരുക്കിളിയേ കണ്ണമ്മാ ശെൽവക്കളഞ്ചിയമേ
എന്നൈക്കലി തീർത്തേ ഉലഗിൽ ഏറ്റ്രം പുരിയ വന്തായ്

പിള്ളൈക്കനിയമുദേ കണ്ണമ്മാ പേശും പൊർ ചിത്തിരമേ 
അള്ളി അണൈത്തിടവേ എൻ മുന്നേ ആടി വരും തേനേ

ഓടി വരുകയിലേ കണ്ണമ്മാ ഉള്ളം കുളിരുതെടീ 
ആടി തിരിതൽ കണ്ടാൽ ഉന്നൈപ്പോയി ആവി തഴുവുതെടീ

ഉച്ചി തനൈ മുകർന്താൽ ഗരുവം ഓങ്ങി വളരുതെടീ 
മെച്ചി ഉന്നൈ യാർ പുഗഴ്ന്താൽ മേനി ശിളിർക്കുതെടീ

കന്നത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൻ ഉള്ളം താൻ കൾ വെറി കൊള്ളുതെടി 
ഉന്നൈത്തഴുവിടിവോ കണ്ണമ്മാ ഉൻ മത്തമാരുതെടീ

ഷട്രു മുഖം ശിവന്താൽ മനദു ശഞ്ചലമാകുതെടി 
നെട്രി ഷുരുങ്ങ കണ്ടാൽ എനക്കു നെഞ്ചം പടൈക്കുതെടീ

ഉൻ കണ്ണിൽ നീർ വഴിന്താൽ എന്നെഞ്ചിൽ ഉദിരം കൊട്ടുതെടി 
എൻ കണ്ണിൻ പാവൈയെന്രോ കണ്ണമ്മാ എന്നുയിർ നിന്രദന്രോ

ശൊല്ലും മഴലൈയിലേ കണ്ണമ്മാ തുൻപങ്ങൾ തീർത്തിടുവായ് 
മുല്ലൈ ശിരിപ്പാലേ എനദു മൂർഖം തവിർട്ടിടുവായ്

ഇൻബ കദൈകളെല്ലാം ഉന്നൈ പോൽ ഏടുകൾ ശൊൽവതുണ്ടോ 
അൻബു തരുവതിലേ ഉനൈനേർ ആഖുമോർ ദൈവമുണ്ടോ

മാർബിലണിവദർക്കേ ഉന്നൈപ്പോൽ വൈര മണികളുണ്ടോ
ശീർ പെട്രു വാഴ്വദർക്കേ ഉന്നൈപ്പോൽ ശെൽവം പെരിതുമുണ്ടോ
**************************************************************************************

ഇനി, ഇതിന്റെ അർത്ഥം:
ഈരടികൾ ആയല്ലാ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോവരികളുമായാണ്. അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിനു karnatik.com/c1493.shtml വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ സൈറ്റാണ് വരികൾ, അർത്ഥം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ റഫർ ചെയ്യാറുള്ളത്. ചെലതെല്ലാം നല്ലതായി കിട്ടും. 


1) ചിന്നം ശിരുക്കിളിയേ കണ്ണമ്മാ ശെൽവക്കളഞ്ചിയമേ

ചിന്നം ശിരു = ചെറിയ ഭംഗിയുള്ള
കിളിയേ = തത്തേ
ക്കണ്ണമ്മാ = പ്രിയപ്പെട്ടവളേ

ശെൽവക്കളഞ്ചിയമേ - ഒരു അമൂല്യ നിധി

എന്റെ കോകിലമേ, അമൂല്യ നിധിയേ

2) എന്നൈക്കലി തീർത്തേ ഉലഗിൽ ഏറ്റ്രം പുരിയ വന്തായ്

ഏന്നൈക് - എനിക്കു വേണ്ടി
കളി - സന്തോഷം
തീർട്ടേ - പൂർത്തീകരിച്ച
ഉലഗിൽ - ലോകത്തിൽ
ഏറ്റ്രം - മുന്നോട്ട്/അഭിവൃദ്ധി
പുരിയ - ചെയ്യുക / ചെയ്യുന്ന
വന്തായ് - വന്നുഭവിച്ചു

എന്റെ സന്തോഷമൂർത്തിയേ നീ ഈ ലോകത്ത് അഭുവൃദ്ധിക്കായി വന്നു.

3) പിള്ളൈക്കനിയമുദേ കണ്ണമ്മാ പേശും പൊർ ചിത്തിരമേ 

പിള്ളൈ - കുട്ടി
കനിയമുദേ - അമൃതക്കനി
കണ്ണമ്മാ - ഇതൊരു പേരായിട്ടും ആകാം പ്രിയപ്പെട്ടവളേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതും ആകാം. 
പേശും - പറയുക, സംസാരിക്കുക
പൊർ - സ്വർണ്ണസമാനം
ചിത്തിരമേ - ചിത്രപടം

ബാലികേ അമൃതക്കനീ, എന്റെ സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രപടമേ

4) അള്ളി അണൈത്തിടവേ എൻ മുന്നേ ആടി വരും തേനേ

അള്ളി - വികാരത്തോടെ കടന്നുപിടിക്കുക
അണൈത്തിടവേ - വികാരത്തോടേ ആലിംഗനം ചെയ്യുക
എൻ - എന്റെ
മുന്നേ - മുന്നിൽ
ആദി - നൃത്തം ചെയ്ത്
വരും - വന്നു
തേനേ - തേൻ, മധു


നീയെന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തമാടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ വികാരത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തോന്നും

5) ഓടി വരുകയിലേ കണ്ണമ്മാ ഉള്ളം കുളിരുതെടീ 

ഓടി - ഓടി
വരുകൈയിലേ - വരുമ്പോൾ
കണ്ണമ്മാ - പ്രിയപ്പെട്ടവളേ
ഉള്ളം - ഉള്ളം, ഹൃദയം
കുളിരുതെടീ - കുളിരുന്നു

നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിവരുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുളിരുകോരുന്നു.

6) ആടി തിരിടൽ കണ്ടാൽ ഉന്നൈപ്പോയി ആവി തഴുവുതെടീ

ആടി തിരിതൽ - സന്തോഷത്തോടേ നൃത്തം ചെയ്യുക
കണ്ടാൽ - കാണുമ്പോൾ
ഉന്നൈപ്പോയി - നിന്റെ അടുത്ത് വരുക
ആവി തഴുവുദഡീ - എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു.

നീ സന്തോസ്ത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവുനിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു.

7) ഉച്ചി തനൈ മുകർന്താൽൽ ഗരുവം ഓങ്ങി വളരുതെടീ 

ഊച്ചി - മൂർദ്ധാവ്, നെറ്റിയുടെ മുകൾ ഭാഗം
തനൈ - ആ ഭാഗം as in that part of the forehead
മുകർന്താൽ - മെല്ലെ ഉമ്മവെയ്ക്കുക, വാസനിക്കുക
ഗരുവം - അഭിമാനം
ഓങ്ങി - ശക്തമായ
വ്വലരുതെടീ - വളരുന്നു

നിന്റെ മൂർദ്ധാവിങ്കൽ ഉമ്മവെയ്ക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശക്തമായ അഭിമാനം തോന്നുന്നു.

8) മെച്ചി ഉന്നൈ യാർ പുഗഴ്ന്താൽ മേനി ശിളിർക്കുതെടീ

മെച്ചി - ആത്മാർത്ഥമായി പ്രശംസിക്കുക
ഊന്നൈ - നിന്നെ
യാർ - ആരാലും
പുഗഴ്ന്താൽ - പ്രശംസ
മേനി - ശരീരം
ശിളിർക്കുതെടീ - രോമാഞ്ചം

നിന്നെ വല്ലവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രശംസിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരും.

9) കന്നത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൻ ഉള്ളം താൻ കൾ വെറി കൊള്ളുതെടി 

കന്നത്തിൽ - കവിളിൽ
മുത്തമിട്ടാൻ - ഉമ്മവെച്ചാൽ 
ഉള്ളം താൻ - ഉള്ളം തന്നിൽ, ഹൃദയത്തിൽ
കാൾ - കള്ള്‌, മദ്യം
വെറി - വെറി, ഉന്മത്തം
കൊള്ളുതെടി - കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയിലാവുക

നിന്റെ കവിളിൽ ഉമ്മവെച്ചാൽ എന്റെ ഹൃദയം മദ്യസേവ ചെയ്തപോലെ മദോന്മത്തമാകും

10) ഉന്നൈത്തഴുവിടിവോ കണ്ണമ്മാ ഉൻ മത്തമാരുതെടീ

ഉന്നൈ - നിന്നെ
തഴുവിടിവോ - വികാരനിർഭരമായി ആലിംഗനം ചെയ്യുക
കണ്ണമ്മാ - പ്രിയപ്പെട്ടവളേ
ഉൻ മട്ടമാരുദഡീ - പരമാനന്ദം

നിന്നെ വികാരനിർഭരമായി ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും

11) ഷട്രു മുഖം ശിവന്താൽ മനദു ശഞ്ചലമാകുതെടി 

ശട്രു - നൈമിഷികം
മുഖം - മുഖം
ഷിവന്ദാൽ - ചുകന്നാൽ
മനദു - ഹൃദയം, മനസ്സ്
ശഞ്ചലമഗുദഡി - ചഞ്ചലമാകും

നിന്റെ മുഖം ചുവന്നാൽ എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകും, വേദനിക്കും

12) നെട്രി ഷുരുങ്ങ കണ്ടാൽ എനക്കു നെഞ്ചം പടൈക്കുതെടീ

നെട്രി - നെറ്റി
ശുരുങ്ങക് - ചുളിയുക
കൻഡൽ - കണ്ടാൽ
എനക്കു - എനിക്ക്
നെഞ്ചം - നെഞ്ചിൽ
പദൈക്കുദദി - പിടപിടയ്ക്കുക

നിന്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് പിടപിടയ്ക്കും.

13) ഉൻ കണ്ണിൽ നീർ വഴിന്താൽ എന്നെഞ്ചിൽ ഉദിരം കൊട്ടുതെടി 

ഉൻ - നിന്റെ
ണിർ - കണ്ണീർ
എന്നെഞ്ചിൽ - എന്റെ ഹൃദയം
ഉദിരം - രക്തം
ക്കൊട്ടുദഡി - ഒഴുകും

നിന്റെ കണ്ണിൽ ചെറുതായി എങ്കിലും കണ്ണീർ കണ്ടാൽ എന്റെ നെഞ്ചിൽ രക്തപ്രവാഹം ശക്തമാകും

14) എൻ കണ്ണിൻ പാവൈയെന്രോ കണ്ണമ്മാ എന്നുയിർ നിന്രദന്രോ

എൻ - എന്റെ
ക്കണ്ണിൻ - കണ്ണ്‌
പവൈയെന്രൊ - ബാലിക, വെളിച്ചം
ക്കണ്ണാമ്മ - പ്രിയപ്പെട്ടവളേ
എന്നുയിർ - എന്റെ ആത്മാവ്
നിന്രദന്രൊ - നിന്റെ ആകും

ബാലികേ നീയെന്റെ കണ്ണിലെ വെളിച്ചമായതിനാൽ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ആണ്‌.

15) ശൊല്ലും മഴലൈയിലേ കണ്ണമ്മാ തുൻപങ്ങൾ തീർത്തിടുവായ് 

ശൊല്ലും - ചൊല്ലുക
മഴലൈയിലെ - കുട്ടികളെ പോലെ കൊഞ്ചുക
കണ്ണമ്മ - പ്രിയപ്പെട്ടവളേ
തുൻബങ്ങൽ - ദുഃഖം
തീർത്തിഡുവാ​‍ീ - ശമിക്കുക

നിന്റെ കുട്ടിക്കൊഞ്ചൽ കൊണ്ട് നീ എന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ശമിപ്പിക്കും

16) മുല്ലൈ ശിരിപ്പാലേ എനദു മൂർഖം തവിർട്ടിടുവായ്

മുല്ലൈ - മുല്ലപ്പൂ
ശിരിപ്പലെ - ചിരികൊണ്ട്
ഏനദു - എന്റെ
മുർഖം - മൂർഖത്തരം
തവിർട്ടിദുവൈ -ഒഴിവാക്കുക

എന്റെ മൂർഖത്തരങ്ങളെല്ലാം നീ നിന്റെ സുന്ദരമന്ദഹാസത്താൽ ഒഴിവാക്കും

17) ഇൻബ കദൈകളെല്ലാം ഉന്നൈ പോൽ ഏടുകൾ ശൊൽവതുണ്ടോ 

ഇൻബക്-കദൈഗളെല്ലാം - സന്തോഷകരമായ കഥകൾ
ഉന്നൈപ്-പോൽ - നിന്നെപ്പോലെ
ഏദുഗൾ - ഇതളുകൾ, ഏടുകൾ
ശൊല്വദുണ്ഡോ - ചൊല്ലുക പറയുക

നിന്നെ എത്ര ഏടുകളുള്ള സന്തോഷകഥകളാലാണ്‌ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുക?

18) അൻബു തരുവതിലേ ഉനൈനേർ ആഖുമോർ ദൈവമുണ്ടോ

അൻബു - അൻപ്, സ്നേഹം
തരുവതിലെ - തരുന്നതിൽ
ഉനൈനേർ ആഖുമോർ - അത്ഭുതകരമായ
ദൈവമുന്ദൊ - ദൈവമുണ്ടോ?

അത്ഭുതകരമായ സന്തോഷം തരുന്നതിൽ നിനക്ക് തുല്യനായ ഏതൊരു ദൈവമുണ്ട്?

19) മാർബിലണിവദർക്കേ ഉന്നൈപ്പോൽ വൈര മണികളുണ്ടോ

മാർബിൽ - നെഞ്ചത്ത്, മാറിൽ
ആനിവ്വദർക്ക്കെ - അണയ്ക്കുക, ധരിക്കുക
ഉന്നൈപൊൽ - നിന്നെപ്പോലെ
വൈര - വൈര്യം, രത്നം
മണിഗൽ - മണികൾ, മുത്തുകൾ
ഊന്ദൊ - ഉണ്ടോ?

മാറിലണിയാൻ നിന്നെപ്പോലെ വിലപിടിച്ച ഏത് രത്ന, വൈഡൂര്യങ്ങളാണുള്ളത്?

20) ശീർ പെട്രു വാഴ്വദർക്കേ ഉന്നൈപ്പോൽ ശെൽവം പെരിതുമുണ്ടോ

ശീർ - അഭിവൃദ്ധി
പ്പെറ്റ്രു - ലഭ്യമായി
വഴ്വദർക്കെ - വാഴുക, ജീവിക്കുക
ഉന്നൈപൊൽ - നിന്നെപ്പോലെ
ഷെല്വം - അമൂല്യനിധി
പ്പെരിദു - വലിയത്
ഉണ്ടോ - ഉണ്ടോ?

നിന്നേക്കാൾ ഒരു വലിയ ഏത് അമൂല്യനിധിയാണ്‌ എനിക്കെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത്?

ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കുകയുമാകാം. മഹാരാജപുരം സന്താനമല്ല. ടി.എം കൃഷ്ണ..
https://www.youtube.com/watch?v=X2VIWcXf54I

1 അഭിപ്രായം:

DKM പറഞ്ഞു...

It is interesting to note that you like "tAy-ttamiL." Many MalayALee-s do share that liking for mother TamiL.

I have often wondered, though, about an interesting connection between language and consciousness. It is a known statistical fact that the rate of suicide in southern India is higher than that of the north. It is also known that the north and south Indian languages belong to two different groups.

Interestingly, Hungarian and Finnish also have been connected with the group that the south Indian languages belong to by linguists such as Caldwell. Hungary and Finland also have very high suicide rates compared to other European countries, with whom the two countries have no linguistic connection. Finnish and Hungarian are not Indo-European languages.

If language is a profound expression of consciousness, perhaps these languages -- south Indian, Hungarian, and Finnish -- are giving us a hint that the associated social groups -- Tamila, Hungarians, the Finnish -- etc. are very emotional and have a proneness to suicide?

In Tamil, the sounds of Atiksharam, MR^du and GhOsham are not present. For example they will say "PAkyavAn" instead of "Bhaagyavaan" avoiding both the GhOsham and MR^du sounds.

Perhaps these sounds originating from samskR^tam are able to express inner frustrations in a creative way thus reducing the need to take extremely emotional actions such as suicide?

Maybe MalyALi-s and Telugu-s are lucky because they have borrowed many Indo- Aryan words, which do have the emotionally expressive sounds like Gha, Jha, Bha, etc. which might help them have a reduced rate of suicide?

I know my line of argument is highly speculative with practically no basis in research or systematic observation. But the fact remains that suicide is a challenging problem in these areas of the world. What do you think? DKM Kartha

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...