01 ജൂലൈ 2017

Deepak Unnikrishnan - Temporary People

Deepak Unnikrishnan
Temporary People

Chabter Three
Pravasis

Expat. Worker.
Guest. Worker.
Guest Worker. Worker.
Foreigner. Worker.
Non-resident. Worker.
Non-citizens. Workers.
Workers. Visa.
People. Visa.
Workers. Worker.
A million. More.
Homeless. Visiting.
Residing. Born.
Brought. Arrived.
Acclimatizing. Homesick.
Lovelorn. Giddy.
Worker. Workers.
Tailor. Solderer.
Chauffeur. Maid.
Oil Man. Nurse.
Typist. Historian.
Shopekeeper. Truck driver.
Watchman.Gardener.
Secretary. Pilot.
Smuggler. Hooker.
Tea boy. Mistress.
Temporary. People.
Illegal. People.
Ephemeral. People.
Gone. People.
Deported. Left.
More. Arriving.

ദീപക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഈ കവിത മലയാളത്തിൽ ആണ്. അക്ഷരം നോക്കരുത്.. ഇതിൽ പരം ഇത് മലയാളത്തിൽ ആകില്ല. പലതും ഗൾഫ് പ്രൊഫഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയൂ. അത് തന്നെ മലയാളം. ഇനി.. more..arriving... അതന്നെ മലയാളം... ഇതിൽ പരം എങ്ങനെ പറയും അവസ്ഥയെ?

1 അഭിപ്രായം:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം പറഞ്ഞു...

Temporary. People.
Illegal. People.
Ephemeral. People.
Gone. People.
Deported. Left.
More. Arriving ...!

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...